Tarnybos švietimo pagalbos specialistų veikla

TARNYBOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ VEIKLA

 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai:

 

 • įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymąsi;
 • teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;
 • teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;
 • teikia specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą mokyklų, kuriose nėra logopedų etatų, mokiniams;
 • atlieka kitas steigėjo deleguotas funkcijas.

 

 

Logopedas:

 • vertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

 • konsultuoja sutrikimų šalinimo, prevencijos bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais;

 • teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo, rengia rekomendacijas ir atlieka kitą šviečiamąją (paskaitos, pranešimai ir kt.) veiklą;

 • veda logopedines pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais);

 • tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu atlieka 0-5 metų vaiko raidos vertinimą DISC metodika (nustatomas bendrosios bei smulkiosios motorikos, kalbos išraiškos, kalbos supratimo, regimojo bei girdimojo dėmesio ir atminties, socialinių, savitvarkos įgūdžių išlavėjimo lygis ar sutrikimai).

 

Specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

 • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;

 • rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą;

 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais.

 

Psichologas:

 • nustato mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, numato tiesioginius poveikio būdus;

 • dirba su mokiniu (vaiku) taikydamas psichologinio konsultavimo technikas;

 • bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas;

 • įvertina mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus ir sutrikimus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

 • įvertina vaiko brandumą mokyklai;

 • teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigose dirbantiems psichologams, pedagogams, ugdantiems specialiųjų poreikių mokinius ar vaikus, turinčius asmenybės ir elgesio problemų.

 

Socialinis pedagogas:

 • analizuoja mokinio (vaiko) socialinės aplinkos veiksnių įtaką jo ugdymosi rezultatams, vertina mokinio (vaiko) elgesio ypatumus, tiria socialinių įgūdžių lygį;

 • bendradarbiauja su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) mokytojais padeda spręsti socialines problemas;

 • tėvams (globėjams, rūpintojams) teikia informaciją apie teisę gauti reikalingą socialinę ir pedagoginę pagalbą;

 • teikia metodinę pagalbą pagalbos mokiniui specialistams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko pažinimo), socialinės aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;

 • skleidžia ir diegia socialinio ugdymo naujoves;

 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

 

Gydytojas neurologas:

 • analizuoja Tarnybai pateiktus mokinio (vaiko) medicininius dokumentus;

 • išsiaiškina mokinio (vaiko) neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo laipsnį ir galimą poveikį atskirų psichinių funkcijų formavimuisi;

 • rekomenduoja medicinines priemones bei specialistų konsultacijas optimaliam sutrikusių funkcijų plėtojimui, koregavimui;

 • derina medicininio įvertinimo duomenis su psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo duomenimis, rezultatais;

 • teikia siūlymus mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) specialiųjų poreikių vaikų ugdymui;

 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis.