Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ)

ĮVERTINIMO TVARKA

Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, auklėtojai pastebėję, kad jų mokiniui (vaikui) kyla mokymosi sunkumų, mokinio (vaiko) pasiekimai neatitinka Bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, mokinys nuolatos gauna neigiamus pažymius, būdingas nuolatinis netinkamas ar adaptyvus elgesys, gali kreiptis į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais.

Tarnybos specialistai atlieka asmenų nuo gimimo iki 21 metų, gyvenančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, kompleksinį įvertinimą, prireikus skiria specialųjį ugdymą ir (ar) švietimo pagalbą.

Įvertinimui priimami iš anksto užregistruoti asmenys. Mokinius (vaikus) tiesiogiai ar telefonu Tarnybos (8 459) 35144 gali registruoti tėvai (globėjai, rūpintojai) arba ugdymo įstaigos.

                                    

                            

Vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai

                                                               

Pirmą kartą atvykstant į Tarnybą įvertinimui pateikiami šie dokumentai:

                                                                                            

1. Stebėjimo kortelė (6 priedas), patvirtinta kopija.

2. Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (2 priedas), patvirtinta kopija.

3. Sutikimas (7 priedas).

4. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (išrašas iš vaiko sveikatos pažymėjimo Forma Nr. 027/a).

5. Mokinio (vaiko) charakteristika (8 priedas).

6. Anketa „Duomenys apie šeimą“ (9 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta tėvai (globėjai)).

7. Anketa „Duomenys apie vaiką“ (10 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta globėjai (vaikų globos namų darbuotojai).

8. Vaiko darbai (piešiniai).

                                                    

Atvykstant pakartotinam vertinimui pateikiami šie dokumentai:

                                                         

1. Stebėjimo kortelė (6 priedas), patvirtinta kopija.

2. Ugdymosi pasiekimų aprašas (11 priedas), patvirtinta kopija.

3. Sutikimas (7 priedas).

4. Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (2 priedas), patvirtinta kopija.

5. Mokinio (vaiko) charakteristika (8 priedas).

6. Anketa „Duomenys apie šeimą“ (9 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta tėvai (globėjai)).

7. Anketa „Duomenys apie vaiką“ (10 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta globėjai (vaikų globos namų darbuotojai).

                                           

Mokinio, ugdomo pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programą, įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai

                            

Pirmą kartą atvykstant į Tarnybą įvertinimui pateikiami šie dokumentai:

                         

1. Anketa (12 priedas), patvirtinta kopija.

2.Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (2 priedas), patvirtinta kopija.

3. Sutikimas (7 priedas).

4. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus (išrašas iš vaiko sveikatos pažymėjimo Forma Nr. 027/a).

5. Mokinio charakteristika (8 priedas).

6. Anketa „Duomenys apie šeimą“ (9 priedas) (anketa pateikiamai, kai į Tarnybą kartu su mokiniu neatvyksta tėvai (globėjai, rūpintojai)).

7. Anketa „Duomenys apie vaiką“(10 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta globėjai (vaikų globos namų darbuotojai).

8. Socialinių įgūdžių tyrimo anketa (15 priedas) (anketa skirta tik pradinių klasių mokiniams).

9. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalba - diktantas, rašinėlis arba atpasakojimas, matematika - kontroliniai ir klasės darbai), piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno.

                                 

Atvykstant pakartotinam vertinimui pateikiami šie dokumentai:

                                  

1. Anketa (12 priedas), patvirtinta kopija.

2. Ugdymosi pasiekimų aprašas (11 priedas), patvirtinta kopija.

3. Sutikimas (7 priedas).

4. Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (2 priedas), patvirtinta kopija.

5. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (išrašas iš vaiko sveikatos pažymėjimo Forma Nr. 027/a).

6. Mokinio charakteristika (8 priedas).

7. Anketa „Duomenys apie šeimą“ (9 priedas) (anketa pateikiamai, kai į Tarnybą kartu su mokiniu neatvyksta tėvai (globėjai, rūpintojai)).

8. Anketa „Duomenys apie vaiką“(10 priedas) (anketa pateikiama, kai į Tarnybą kartu su vaiku neatvyksta globėjai (vaikų globos namų darbuotojai).

9. Anketa klasės auklėtojui „Mokinio elgesio ir ugdymosi rezultatų pokyčiai“ (14 priedas).

                                                                           

Tėvų (globėjų) prašymu atliekamas vaiko raidos vertinimas (DISC) – vaikų nuo 0 iki 5 metų raidos tyrimo metodas, padedantis nustatyti bendrosios bei smulkiosios motorikos, kalbos išraiškos, kalbos supratimo, regimojo bei girdimojo dėmesio ir atminties, socialinių, savitvarkos įgūdžių išlavėjimą ar sutrikimus.