2015 m. balandžio 8 dieną Tarnyboje vyko seminaras įstaigų vadovams, už viešuosius pirkimus atsakingiems asmenims ,,Įstaigos lėšų valdymas: viešieji pirkimai“. Seminarą vedė Tomas Seikalis, advokato padėjėjas. Seminaro metu klausytojai buvo supažindinti su VP įstatymo pakeitimais, analizavo pirkimų organizavimo ir dokumentų rengimo ypatumus. Daugiausia dėmesio skirta  mažos vertės pirkimų vykdymo aktualijoms aptarti.  

                                                                                   

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko 40 val. trukmės „Kompiuterinio raštingumo (technologinė dali) kursai“. Kursus baigė 21 klausytojas. Kursų dalyviai įgijo kompetencijas, numatytas „Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

                                                                               

Kovo 16 dieną Tarnyboje vyko seminaras ugdymo įstaigų  direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams, įsivertinimo grupių pirmininkams „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. Seminarą vedė A. Martinkienė, Z. Griškevičiutė, švietimo konsultantės.

Bendrojo ugdymo mokyklose (apie 90 proc.) įdiegus tiesioginę internetinę mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo sistemą IQES, kurios teorinį pagrindą sudaro geros ir sveikos mokyklos apibrėžtys, bei sukūrus lietuviškąją „Geros mokyklos koncepciją“, iškilo būtinybė atnaujinti dar 2007 metais patvirtintus bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius.  Atnaujintieji veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai apima visas mokyklos veiklos sritis ir nusako jų kokybės lygį, todėl mokykloms yra svarbu susipažinti  su rodiklių sandara, išsiaiškinti kiekvieno rodiklio sampratą.

Seminaras apie atnaujintus mokyklos veiklos kokybės rodiklius atliepia antrąją Valstybinės švietimo strategijos prioritetinę kryptį -   švietimo kokybės kultūra -  ir šios krypties uždavinį: „sustiprinti esamos padėties vertinimo ir rengiamų sprendimų poveikio išankstinio vertinimo gebėjimus ir kokybę, organizuojant tyrimais ir naujausiomis žiniomis pagrįstus susitarimus dėl bendrųjų švietimo rezultatų kokybės turinio“. Seminaro metu buvo pagilinta kompetencija apie tai kaip vykdyti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir tobulinimą mokyklose.

                                                                            

                                               

      2015 m. kovo 27 d. baigėsi 200 valandų trukmės kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“. Kursai organizuoti pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2165 patvirtintą programą. Šiuos kursus lankė Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, siekiantys atestuotis pirmą kartą ir įgyti vadybinę kategoriją. Klausytojai atliko programoje numatytas praktines užduotis, ugdė švietimo politikos išmanymo, strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo; ugdymo proceso valdymo; žmogiškųjų išteklių valdymo; mokyklos turto ir lėšų valdymo; perkeliamąsias (mokymosi kaip mokytis; komunikacinę; informacijos valdymo; pokyčių valdymo) kompetencijas. Kursus baigė 16 asmenų.

                                                                                 

 

Vasario 17 – kovo 4 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai‘‘ (pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą). Kursai privalomi pirmą kartą besiatestuojantiems mokytojams bei pagal 2014-08-29 ŠMM ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų poreikių mokinius, formuoti tinkamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus ir poreikius.

Kursus numatoma pravesti dar trims mokytojų grupėms.