2016 m. kovo 29 d. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras „Kaip suderinti išmokymo metodus su aktyviais mokymo metodais“, lektorius Tomas Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius. Seminare dalyvavo 5 rajono mokyklų komandos.                                                                                                                                                       

                                   

      2016 m. kovo 23 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita-diskusija „Konsultavimo priemonės Y ir Z kartoms“. Paskaitą skaitė Aušra Vapšienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Paskaitoje-diskusijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, patariantys mokiniams karjeros klausimais. Joje pristatyti AIKOS vartotojų lūkesčių tyrimo rezultatai dėl informacijos apie mokymosi galimybes, taip pat, praktiniai patarimai kaip karjeros klausimais konsultuoti Y ir Z kartas, jų tėvus bei naujausios metodinės priemonės. 

          

            Vasario 19 dieną  Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras-diskusija „Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų 2014–2015 m. m. pažangos ataskaitų duomenys: ko imtis siekiant ugdymo kokybės?“. Seminare dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminarą-diskusiją vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė, skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ir  skyriaus specialistė Rasa Ginčiatė-Nenartovičienė.  Nagrinėtos temos: „Lyginamoji (praeitų ir šių mokslo metų) mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitų analizė (Kupiškio r.)“, „Išvadų panaudojimas tolimesniam mokyklos veiklos tobulinimui. Planavimo ir tobulinimo ciklas“, „Kas mokykloje keičiasi patvirtinus Geros mokyklos koncepciją? (Kaip mokykloms to siekti, kokius duomenis rinkti ir kt)“, „Nauji įsivertinimo rodikliai. Praktinis taikymas“.              

                                                                                                                                                                                                                                                                          

      

        Šių metų kovo 22 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi rajono savivaldybės institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai. Jie dalyvavo seminare „Ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimas, vadovaujantis Pasiekimu aprašu“. Seminarą vedė Daina Murauskienė, Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorė ir Ramutė Skrickienė, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė. Jo metu dalyviai sužinojo kaip pakoreguoti ir patobulinti savo įstaigos programą, kaip vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose. Buvo siūlomos idėjos, kaip sisteminti vaikų pasiekimus, pasirinkti aiškesnę programos struktūrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             2016 m. vasario 12 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pasitarimas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinės tarybos sudarymo. Pasitarime dalyvavo įvairių įstaigų, organizacijų atstovai. Buvo aptarta suaugusiųjų neformaliojo švietimo situacija Europoje, Lietuvoje, pristatytas 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas.

               Išrinkta koordinacinė taryba: Marytė Semaškienė – Kupiškio TAU turizmo fakulteto dekanė, Laimutė Šližauskienė – Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė, Jolita Janušonienė – Kupiškio kultūros centro direktorė, Vytautas Koženiauskas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjas, Kęstutis Mekšėnas – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas.