2015 m. spalio 27 d. Kupos pradinėje mokykloje vyko Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotas seminaras „Skaitymo strategijų taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus“. Lektorė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, standartizuotų lietuvių kalbos testų rengėja.

          Seminaro metu klausytojai analizavo Lietuvos pradinio ugdymo mokinių skaitymo ir rašymo rezultatus atsižvelgiant į nacionalinius 2012 m. (skaitymo, rašymo) ir tarptautinius PIRLS (skaitymo) tyrimų duomenis ir išvadas; mokėsi nagrinėti tekstą atsižvelgiant į kognityvinius skaitytojo veiksnius: informacijos radimą, tiesioginių išvadų darymą, interpretavimą, vertinimą; aiškinosi, kokiais būdais ir metodais ugdyti aukštesnius mokinių skaitymo gebėjimus, savarankišką, kritinį ir kūrybinį mąstymą.

             2015 m. spalio 27 d. Kupiškyje vyko bendrakultūrinė konferencija „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“.

             Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, dekanas kun. Mindaugas Kučinskas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS, jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, kiti kunigai.

             Konferencijoje įžanginį žodį tarė Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, renginio dalyvius sveikino Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės meras. Konferencijos metu pranešimus skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvių, ukrainiečių asociacijos prezidentė, pranešimo tema „Vienuolijos Lietuvoje: istorinė apžvalga“, s. Agnietė Širkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Dievo apvaizdos seserys: Nuo draugijos iki kongregacijos“, s. Elija-Raminta Rudinskaitė, Šv. Kotrynos Aleksandrietės seserų kongregacijos vienuolė – tema „Iš kartos – į kartą“, s. Jolita Šarkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos charizmos ir misijos aktualumas šiandieniniame pasaulyje“, t. Pavlo (Petro Jachimecas), Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas – tema „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas 400 metų jubiliejaus išvakarėse“, t. kun. Gintaras Vitkus, Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas – tema „Jėzuitų veiklos Lietuvoje svarbiausi akcentai“, Br. Kun. Severinas (Arminas Holocheris), Mažesniųjų brolių ordino Kryžių kalno vienuolyno vienuolis – tema „Šv. Pranciškaus laikmetis ir šiandiena“, Dr. kun. Gediminas Jankūnas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas – tema „Pranciškonų pasauliečių ordinas šiandieninėje Bažnyčios evangelizacijos misijoje“.

              Baigiamąjį žodį tarė Prof.  Donatas Jurgaitis – Šiaulių universiteto rektorius. Rezoliuciją paskelbė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.

              Konferencijos organizacinis komitetas: Dainius Bardauskas – Kupiškio rajono savivaldybės meras, Rimantas Jocius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Vytautas Knizikevičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jurgita Trifeldienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Ligita Stapulionienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Dr. Aldona Vasiliauskienė – Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė.

 


                                                      Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programų, finasuojamų mokinio krepšelio lėšomis, konkurse. Gauta lėšų programai vykdyti.

           Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje dirbančių specialistų parengta vaikų neformaliojo švietimo programa „Pažindamas save padėk sau“ skirta 10–16 metų vaikams, jų socialinių įgūdžių ugdymui. Programos metu taikomi tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai, teorija siejama su praktika, fizinio aktyvumo reikalaujančios užduotys keičiamos intelektinės veiklos pratimais. Programa orientuota į paauglių pažintinių, socialinių, asmeninių ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.

              Nuo rugsėjo mėnesio Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje įgyvendinama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“kurios tikslas – plėtoti suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas tenkinant jų mokymosi poreikius bei ugdant jų bendrakultūrines, menines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Mokymų metu programos dalyviai praktiškai išbando įvairias dailės technikas, diskutuoja apie savo krašto istoriją, gamtą, buitį. Organizuojamos išvykos.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                    

         Šių metų spalio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje vyks bendrakultūrinė konferencija.

        Registruotis el.p. www.kupiskiopmmmc.lt arba tel. (8 459) 35 144 iki spalio 16 d.

             Konferencijos programa