Šių metų kovo 22 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi rajono savivaldybės institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai. Jie dalyvavo seminare „Ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimas, vadovaujantis Pasiekimu aprašu“. Seminarą vedė Daina Murauskienė, Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorė ir Ramutė Skrickienė, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė. Jo metu dalyviai sužinojo kaip pakoreguoti ir patobulinti savo įstaigos programą, kaip vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose. Buvo siūlomos idėjos, kaip sisteminti vaikų pasiekimus, pasirinkti aiškesnę programos struktūrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            Vasario 19 dieną  Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras-diskusija „Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų 2014–2015 m. m. pažangos ataskaitų duomenys: ko imtis siekiant ugdymo kokybės?“. Seminare dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminarą-diskusiją vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė, skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ir  skyriaus specialistė Rasa Ginčiatė-Nenartovičienė.  Nagrinėtos temos: „Lyginamoji (praeitų ir šių mokslo metų) mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitų analizė (Kupiškio r.)“, „Išvadų panaudojimas tolimesniam mokyklos veiklos tobulinimui. Planavimo ir tobulinimo ciklas“, „Kas mokykloje keičiasi patvirtinus Geros mokyklos koncepciją? (Kaip mokykloms to siekti, kokius duomenis rinkti ir kt)“, „Nauji įsivertinimo rodikliai. Praktinis taikymas“.              

                                                                                                                                                                                                                                                                          

      

          Kupiškio meno mokykloje vyko rajono ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas. Renginys skirtas bibliotekų metams. Ten, kur darniai bendrauja meninis žodis ir muzikos garsai, 5–8 ir 9–12 klasių grupėse varžėsi 27 skaitovai. Geriausiai sekėsi 7 klasės mokinei Faustai Talačkaitei iš Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II klasės mokinei Viktorijai Žiūkaitei. Merginos ir jas ruošusios mokytojos Jūra Jurėnienė ir Jolanta Kireilytė kovo 4 dieną dalyvaus regioniniame meninio skaitymo konkurse Radviliškio Vaižganto gimnazijoje.                                                                                                  

             2016 m. vasario 12 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pasitarimas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinės tarybos sudarymo. Pasitarime dalyvavo įvairių įstaigų, organizacijų atstovai. Buvo aptarta suaugusiųjų neformaliojo švietimo situacija Europoje, Lietuvoje, pristatytas 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas.

               Išrinkta koordinacinė taryba: Marytė Semaškienė – Kupiškio TAU turizmo fakulteto dekanė, Laimutė Šližauskienė – Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė, Jolita Janušonienė – Kupiškio kultūros centro direktorė, Vytautas Koženiauskas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjas, Kęstutis Mekšėnas – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas.                                                                                                                                             

         Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta pedagognių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti  ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokykinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso. Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių-psichologinių žinių. Kursų trukmė – 120 val. Jų metu mokytojai išklausys pedagogikos pagrindų, pedagoginės psichologijos bei didaktikos žinių kursą. Baigusiems kursus bus išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinti pažymėjimai.