2017 m. gruodžio 28 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko baigiamasis seminaras „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“. Seminare dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Seminarą vedė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus logopedė Solveiga Puišienė. 

           

     2017 m. gruodžio 20 d. Kupiškio meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2018“ I etapas. 

      Nugalėtojais tapo:

      Beata Balnevičiūtė, Kupiškio lopšelis-darželis „Obelėlė“, mokytoja Laima Vaidilienė.

      Ansamblis „Spindulėlis“, Kupiškio lopšelis-darželis „Saulutė“, mokytoja Laimutė Gronskienė.

      Duetas Adomas Dičkus ir Ugnė Jurevičiūtė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyrius, mokytoja Inga Baniulienė.

      Viltė Jakubkaitė, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rita Stankevičienė.

      Mišrus vokalinis ansamblis, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rita Stankevičienė.

      Ligita Rudokaitė, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, mokytoja Sandra Guginienė.

      Merginų vokalinis ansamblis, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Nidija Sankauskienė.

      Sveikiname nugalėtojus. II etapas vyks 2018 m. sausio 12 d. Biržuose.      

                                

                Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. sausio 2 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Jauni asmenys lanko šios programos užsiėmimus teismo  ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančioms institucijoms paskyrus administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

           Ankstyvosios intervencijos programa skirta jauniems 14–21 metų amžiaus asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus. Sudaromos paauglių ir jaunuolių grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

                      Registracija vykdoma telefonu  (8 459) 35144.   

   

              Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos mokymų salėje iki 2018 m. sausio 5 d. vyks dvi parodos, tai  Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinės mokyklos skyriaus pagalbos mokiniui specialistės Solveigos Puišienės senovinių kalėdinių žaisliukų paroda ir Kupiškio rajono specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir mokinių konkurso „Kalėdinis žaisliukas“ darbų paroda.

              Kviečiame aplankyti parodas.

      2017 m. gruodžio 1 d. Kupiškyje vyko konferencija  „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“. Konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio kultūros centro kamerinis choras „Cantus vita“ (vadovas –  Marijanas Remeikis), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas  dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

       Konferencijos metu pranešimus skaitė: Dr. Aldona Vasiliauskienė („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“), S. Viktorija Plečkaitytė MVC (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (popiežiaus teisių) vienuolijos vyriausioji vadovė)), Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, dr. mons. Algirdas Jurevičius;  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS; Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos  klebonas, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Panemunio Švč. Trejybės parapijų administratorius lic. kun. Albertas Kasperavičius;  Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras lic. kun. Nerijus Pipiras; Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos  vikaras mgr. kun. Renatas Švenčionis, Vyr. mokytoja Vaida Sarapienė (Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla - daugiafunkcinis centras), Vilma Petrulevičienė (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė).