2015 m. kovo 27 d. baigėsi 200 valandų trukmės kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“. Kursai organizuoti pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2165 patvirtintą programą. Šiuos kursus lankė Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, siekiantys atestuotis pirmą kartą ir įgyti vadybinę kategoriją. Klausytojai atliko programoje numatytas praktines užduotis, ugdė švietimo politikos išmanymo, strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo; ugdymo proceso valdymo; žmogiškųjų išteklių valdymo; mokyklos turto ir lėšų valdymo; perkeliamąsias (mokymosi kaip mokytis; komunikacinę; informacijos valdymo; pokyčių valdymo) kompetencijas. Kursus baigė 16 asmenų.